Koulutusryhmä ulkona

Solmuja parisuhteessa® -menetelmäkoulutus Helsingissä 18.1.-7.6.2022

Solmuja parisuhteessa®- menetelmä on Parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli suhteen kriisien selvittämiseksi. Malli perustuu tutkittuihin ja toimiviin vuorovaikutustaitoihin painottuviin menetelmiin. Lue lisää Solmuja parisuhteessa -menetelmästä.

Koulutus sisältää kahdeksan koulutuspäivää (12 opintopistettä). Koulutuksen kesto on yhteensä kuusi kuukautta. Koulutus on suunnattu kuntien, järjestöjen, seurakuntien sekä yksityisen sektorin ammattilaisille.

Koulutuksen hinta: 990e/hlö (maksun voi maksaa kolmessä erässä)

Koulutuspäivät: 18.1., 15.2., 14.-15.3., 25.-26.4., 17.5., 7.6.

Osallistujakriteerit

 • Sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltavan alan korkeakoulututkinto tai ent. opistotason tutkinto (menetelmäkoulutus ei anna ammattipätevyyttä)
 • vähintään kahden vuoden työkokemus ihmissuhdetyöstä (ohjaus, neuvonta, terapia).
 • koulutus on suunnattu erityisesti ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään pariskuntia tai perheitä
 • koulutukseen hakeutuvalla tulee olla mahdollisuus koulutuksen aikana työskennellä ja hyödyntää menetelmää pariskunta-asiakkaiden kanssa
 • menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan säännöllinen työnohjaus
 • menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan mahdollisuuksien mukaan myös työyhteisön tuki

Solmuja parisuhteessa -koulutuksen suoritettuaan työntekijä saa pätevyyden käyttää menetelmää ammatillisessa tai yrittäjän tehtävässään.

Koulutuksen tavoitteet

 • oppia strukturoitu Solmuja parisuhteessa -menetelmä
 • oppia ohjaamaan parin välistä vuorovaikutusta
 • syventää ymmärrystä parisuhteen dynamiikasta
 • lisätä valmiutta auttaa parisuhdekriisissä olevaa paria

Käymme hakemukset läpi tapauskohtaisesti. Koulutukseen valitaan max 20 osallistujaa.

Hae koulutukseen seuraavasta linkistä 3.12. mennessä: https://fi.surveymonkey.com/r/solmu_helsinki2022

koivu

Parisuhdepuhelin ja chatit palvelevat elokuussa

Parisuhdepuhelin palvelee maanantaista 2.8. eteenpäin joka maanantai kello 14-16.

Päivsytyschat palvelee 10.8. eteenpäin tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 12-15.

Ajanvarauschat palvelee 5.8. eteenpäin torstaisin ja perjantaisin vaihtelevin kellonajoin. Chat pitää varata etukäteen.

Palvelut on suunnattu kaikille, jotka kaipaavat tukea omalle parisuhteelle tai tietoa eri palveluista parisuhteen tueksi. Usein pienikin keskustelu ammattilaisen kanssa vie asioita eteenpäin, joten älä jää yksin parisuhdekysymysten kanssa.

puhekupla tekstillä: kuntavaalitavoitteet 2021

Kuntavaalitavoitteet 2021

Parisuhteiden hyvinvointi tukee yksilöä ja koko perhettä. Tutkimukset osoittavat, että parisuhde vaikuttaa ihmisen terveyteen. Onneton parisuhde on terveysriski ihmisen hyvinvoinnille, ja parisuhteiden ongelmat altistavat myös mielenterveyden häiriöille. Hyvinvoivan parisuhteen omaavat kestävät paremmin elämän vaikeuksia, ongelmia ja kriisejä. Vanhempien parisuhteen hyvinvointi vaikuttaa suoraan koko perheeseen. 

1. SAAVUTETTAVAT PARISUHDEPALVELUT 

Parisuhteen tueksi tulee kuntalaisille olla tarjolla monenlaisia palveluita. Parisuhteen haasteet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Parisuhteen tueksi tulee olla tarjolla helposti saavutettavia ja laadukkaita palveluita esim. ottamalla käyttöön Terapiatakuu, joka sisältää pari- ja perhepsykoterapian mahdollisuuden. 

Sote-uudistuksessa, hyvinvointialueilla ja kunnissa tulee toteuttaa tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Näin varmistetaan kuntalaisten mahdollisuus osallistua myös järjestöjen tarjoamiin matalan kynnyksen palveluihin ja tilojen yhteiskäyttö. Järjestöt tarjoavat koulutuksia parisuhteen teemoista ja palveluohjausta. 

2. SUUNNITELMALLINEN PARISUHTEEN TUKEMINEN 

Parisuhteiden varhainen tuki on kirjattuna kunnan strategiaan. Parisuhteiden hyvinvointiin panostaminen ja ennaltaehkäisevän työn merkityksen korostaminen on kansantaloudellisesti kannattavaa.  Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi parisuhteen tuki on kirjattuna kunnan strategiaan ja päätöksenteossa tulee huomioida parisuhdevaikutukset.

Vahvistetaan ammattilaisten parisuhdeteemoihin liittyvää osaamista.  Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöillä tulee olla valmiuksia ottaa parisuhde puheeksi ja osaamista ja ymmärrystä yhdenvertaisuudesta ja parisuhteiden moninaisuudesta. 

Ennaltaehkäisevät parisuhdepalvelut ja tuen saatavuus on turvattava yhteiskunnan palvelurakenteen muutoksissa

Kevätkokouksen kannanotto: Ennaltaehkäisevät parisuhdepalvelut ja tuen saatavuus on turvattava yhteiskunnan palvelurakenteen muutoksissa

27.4.2021

Koronapandemia on haastanut perheitä monella tapaa. Lapsistrategian koronatyöryhmän raportin mukaan poikkeusolojen vaikutukset kohdistuvat eri tavoin eri asemassa oleviin lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Perheiden palveluissa on huomioitava hyvinvoinnin polarisoituminen ja mahdolliset haavoittuvuutta lisäävät tekijät.

Hyvä, toimiva parisuhde vahvistaa perusturvallisuutta sekä perheiden ja yksilöiden hyvinvointia. Onneton parisuhde puolestaan on terveysriski ja altistaa esimerkiksi mielenterveyden häiriöille ja päihdeongelmille. Vahvistamalla vanhempien vuorovaikutus- ja tunnetaitoja ja tukemalla pareja kriisitilanteissa luodaan vankkaa perustaa yksilöiden psyykkiselle hyvinvoinnille.

Parisuhdekeskus Katajan tuottamassa Parisuhdekyselyssä (2020) ilmeni, että ne vastaajista, jotka olivat saaneet parisuhteelleen tukea, olivat huomattavasti tyytyväisempiä suhteeseensa, kuin he, jotka eivät olleet saaneet tarvitsemaansa tukea. Vastaajista 35 % koki jääneensä ilman tarvitsemaansa tukea.

Sosiaalibarometrin (2021) mukaan yli 80 % sosiaalityöntekijöistä on ohjannut pandemian aikana asiakkaita järjestöjen tukimuotoihin. Parisuhdekeskus Katajan matalan kynnyksen palveluiden chat-yhteydenotot nelinkertaistuivat viime vuonna. Avun tarve on tällä hetkellä koronapandemian vuoksi erityisen kova, mutta parisuhdepalvelut tulisi juurruttaa sote- ja hyterakenteisiin pysyvästi erityisesti koronapandemian jälkeistä aikaa ajatellen.

Avun tarpeen määrä ja palveluiden saatavuus erilaisissa parisuhteen tuen muodoissa eivät aina kohtaa tällä hetkellä. Olemme huolissamme, miten tilanne tulee heijastumaan lasten hyvinvointiin ja mielenterveyspalveluiden ruuhkautumiseen entisestään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on tärkeää tunnistaa ja huomioida koko perheen tuen tarve ja ymmärtää konkreettisesti perheiden yksilölliset tarpeet. Erityiskysymykset, kuten perheenjäsenen sairastuminen tai erityisen tuen tarve vaikuttavat parisuhteen ja koko perheen rooleihin ja dynamiikkaan. On tärkeää, että palveluissa otetaan huomioon kaikki perheenjäsenet.

Parisuhdepalveluihin resurssointi kunnissa ja hyvinvointialueilla toisi säästöjä mielenterveys- ja päihdekustannuksiin. Parisuhteen puheeksi ottaminen ja parisuhteen erityiskysymykset tulisi olla osa sote-henkilöstön ammatillista osaamista ja ammattilaisilla tulee olla tietoa alueellisista ja valtakunnallisista parisuhdetoimijoista ja tukimahdollisuuksista.

Lisätietoja
Suvi Laru
toiminnanjohtaja Parisuhdekeskus Kataja ry
suvi.laru@parisuhdekeskus.fi
050 541 1288

kahvikuppi

Blogi: Harjoittelu parisuhdeteemojen maailmassa

Aloitin sosionomiopintoihini liittyvän harjoitteluni Parisuhdekeskus Katajassa marraskuun Parisuhdeviikolla. Pääsin heti hyppäämään täysillä mukaan parisuhdeteemojen maailmaan, kun sain nauttia opettavaisista ja ammatillisesti kehittävistä luennoista valtakunnallisilla Parisuhdepäivillä heti harjoitteluni kärkeen. Vaikka koko harjoittelu alkoi Teamsin välityksellä (ja myös jatkui etänä koko 12 viikkoa), tuli heti ensimmäisenä päivänä sellainen olo, kuin olisi tullut kotiin. Tämä on juuri sen tyyppistä työtä, jota haluaisin joskus tulevaisuudessa valmistuttuani tehdä.

Vaikka minulla on kokemusta järjestötyöstä, hyppäsin harjoitteluun pitkälti ilman mitään odotuksia. En myöskään aloittaessani tiennyt Parisuhdekeskus Katajan toiminnasta kovinkaan paljoa. Järjestön toiminta tuli kuitenkin nopeasti tutuksi. Pääsin työskentelemään pääsääntöisesti harjoitteluohjaajani Lauran kanssa ja olin mukana melko lailla kaikessa, missä hänkin. Näin korona-aikana päivät koostuivat paljon Teams-palavereista ja erilaisista webinaareista. Sain aikaa myös eri materiaaleihin perehtymiseen, joka oli mukavaa ja innostavaa. Joka viikko meillä oli Lauran kanssa myös yhteistä aikaa, jolloin pääsin reflektoimaan harjoittelun kulkua ja juttelemaan kaikesta, mitä mielen päällä on ja mitä ajatuksia erilaiset harkkatehtävät herättivät.

Pääsin tutustumaan todella monipuolisesti myös erilaisiin yhteistyökumppaneihin ja järjestöihin, kun kuljin Lauran kanssa lankoja pitkin Teamsista toiseen. Vastaanotto oli aina positiivinen ja oli valtavan ihanaa, että myös minun mielipiteitäni kysyttiin ja kuunneltiin. Valitettavan usein harjoittelijoita käytetään niin sanottujen hanttihommien tekemiseen, kuten paperinsilppuamiseen tai siivoiluun. Minun kohdallani tämä ei onneksi pitänyt lainkaan paikkansa, vaan minua kohdeltiin kuin olisin aina ollut osa tätä tiimiä. Pääsin myös tuottamaan materiaalia ja tekemään paljon ihan käytännön tasolla, joten koin tekeväni harjoittelullani myös jotain oikeasti merkityksellistä.

Parisuhdekeskus Kataja on työympäristönä mielettömän ihana, joustava, avoin ja lämmin. Jokainen tiimipalaveri alkoi kuulumiskierroksella. Kaikki huolehtivat toinen toistensa jaksamisesta. En ole törmännyt sellaiseen aiemmissa työpaikoissani, ja siksi se ehkä tuntui poikkeuksellisen ihanalta. Pystyin todella matalalla kynnyksellä, tai oikeastaan ihan kokonaan ilman kynnystä, sanomaan jos tänään on vaikea päivä ja kaipasin taukoa tai aikataulujen muuttamista. Lisäksi koko työtiimi koostuu toinen toistaan täydentävistä lempeän rautaisista ammattilaisista, joiden kanssa oli hurjan inspiroivaa jakaa työpäivät.

Lähden haikein mutta todella kiitollisin mielin jatkamaan opintojani reppu täynnä uutta tietoa ja uusia taitoja. Onneksi olemme suunnitelleet jo pientä yhteistyötä tulevaisuuteen, joten minun ei helpotuksekseni tarvitse aivan kokonaan luopua tästä ihanasta järjestöstä ja niistä ihmisistä, jotka tekevät siitä niin upean.

Henkilö - Charlotta

Kirjoittaja 

Charlotta Piri

Parisuhdepäivät

Seuraavat Parisuhdepäivät järjestetään 9.-10.11.2021.

Parisuhdepäivät kutsuvat mukaan kaikkia kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöitä sekä yrittäjiä – kuin myös opiskelijoita ja parisuhdetyössä toimivia vapaaehtoisia. 

Päivien tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia kohdata parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä ja korostaa ennaltaehkäisevän parisuhdetyön merkitystä. 

Päivien ohjelmaa on mukana suunnittelemassa ja tarjoamassa peräti 19 toimijan muodostama Parisuhdeverkosto.

Julkaisemme lisätietoja tapahtumasta keväällä 2021!

Parisuhdepalkinto

Pian kymmenen vuotta on myönnetty Vuoden parisuhdeteko -kunniamaininta henkilölle, henkilöille tai yhteisölle, joka on vaikuttanut parisuhdeteollaan parisuhteiden hyvinvointiin – toimintakulttuuriin tai parisuhteen hyvinvointia vahvistavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tai henkilökohtaisella toiminnallaan vahvistanut parisuhteiden hyvinvointia. 

Parisuhdekeskus Katajan hallitus valitsee ja palkitsee palkinnonsaajan  vuosittain valtakunnallisilla Parisuhdepäivillä.

Jos haluat ehdottaa jotain ihmistä tai yhteisöä tämän palkinnon saajaksi, ota yhteyttä toimisto@parisuhdekeskus.fi

Vuoden parisuhdeteko -kunniamaininta on myönnetty 

 • 2010 Satu Taiveaholle Ja Antti Kaikkoselle, rohkeudesta puhua parisuhteesta ja lapsettomuuden kysymyksistä 
 • 2011 Säveltäjä, sanoittaja, artisti Juha Tapiolle koskettavasta musiikista 
 • 2012 Maija ja Hannu Nymanille sitoutuneesta työstä parisuhdetoiminnan kehittämiseksi sekä Juba Tuomolalle Viivi ja Wagner- sarjakuvien parisuhdetta herättelevistä teemoista 
 • 2013 Lempäälän kunnan ja seurakunnan parisuhdetyölle erinomaisesta kehittävästä yhteistyömallista 
 • 2014 Kouluttaja Arja Seppäselle, parisuhdetoiminnan ja menetelmien lahjakkaalle kehittäjälle ja kouluttajalle 
 • 2015 Parisuhdetoiminnan uranuurtaja Liisa Tuoviselle, joka 1970-luvulta lähtien on tuonut maahamme vahvistavan parisuhdetoiminnan menetelmiä ja toiminut vahvistavan parisuhdetyön pioneerina maassamme 
 • 2016 Pikku Kakkoselle, 40 vuoden ajan järjestetyistä parisuhdetuokioista pienten lasten vanhemmille 
 • 2017 palkinnon vastaanotti Rouva Tellervo Koivisto  
 • 2018 Toni Wirtanen ja Jannika Wirtanen os Bergroth 
 • 2019 Parisuhdepalkinnon vastaanotti Vantaan kaupungin perheneuvola  
 • 2020 Palkinto myönnettiin Erityisvanhemman korjaussarja blogia kirjoittavalle Arto Bäckströmille

Solmuja parisuhteessa® menetelmäkoulutus

Solmuja parisuhteessa®- menetelmä on Parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli suhteen kriisien selvittämiseksi. Solmuja parisuhteessa® -menetelmää on koulutettu jo yli kymmenen vuoden ajan. Sadat terapeutit, diakonit, perhetyöntekijät, papit, sosiaalityöntekijät jne. auttavat pareja selvittämään asioitaan tämän strukturoidun menetelmän avulla.

Malli perustuu tutkittuihin ja toimiviin vuorovaikutustaitoihin painottuviin menetelmiin. Kurssilla käsiteltävää asiaa (parisuhteen solmua) tarkastellaan koko tietoisuutta hyväksi käyttäen. Kumpikin osapuoli miettii ja puhuu asiaan liittyvistä menneistä tapahtumista, tunteistaan, kehon reaktioistaan ja omista tulkinnoistaan, arvoistaan ja tarpeistaan. Kun kumpikin on saanut selvittää ajatuksiaan ja kuulla kumppaniaan, aletaan miettiä jatketaanko yhdessä vai ei: ja jos tahtoo jatkaa, millaisessa suhteessa. Lopuksi suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä tulevaisuuden konkreettista toimintaa.

Solmuja parisuhteessa -menetelmä on kahdeksan koulutuspäivän ja 12 opintopisteen menetelmäkoulutus. Koulutuksen kesto on yhteensä kuusi kuukautta. Koulutus on suunnattu kuntien, järjestöjen, seurakuntien sekä yksityisen sektorin ammattilaisille.

Osallistujakriteerit

 • Sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltavan alan korkeakoulututkinto tai ent. opistotason tutkinto (menetelmäkoulutus ei anna ammattipätevyyttä)
 • vähintään kahden vuoden työkokemus ihmissuhdetyöstä (ohjaus, neuvonta, terapia).
 • koulutus on suunnattu erityisesti ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään pariskuntia tai perheitä
 • koulutukseen hakeutuvalla tulee olla mahdollisuus koulutuksen aikana työskennellä ja hyödyntää menetelmää pariskunta-asiakkaiden kanssa
 • menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan säännöllinen työnohjaus
 • menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan mahdollisuuksien mukaan myös työyhteisön tuki

Solmuja parisuhteessa -koulutuksen suoritettuaan työntekijä saa pätevyyden käyttää menetelmää ammatillisessa tai yrittäjän tehtävässään.

Kirjalliset hakemukset koulutukseen käsitellään tapauskohtaisesti.

Koulutuksen tavoitteet

 • oppia strukturoitu Solmuja parisuhteessa -menetelmä
 • oppia ohjaamaan parin välistä vuorovaikutusta
 • syventää ymmärrystä parisuhteen dynamiikasta
 • lisätä valmiutta auttaa parisuhdekriisissä olevaa paria

Koulutuspalautteita

 • stukturoitu, selkeä, luotettava ja laadukas
 • selkeät teemat, jotka tuottavat tuloksia
 • hyvä materiaali prosessin tukena
 • riittävän pitkä aikajana oivaltamiseen: antaa aikaa ja tilan prosessille
 • mahdollistaa itseohjautuvuuden, sillä menetelmä menee ja kuljettaa eteenpäin
 • asiakkaan oma vastuu ja työskentely tehostuu

Sylikkäin -kurssi

Sylikkäin -kurssilla keskitytään läheisyyden, hellyyden ja kosketuksen vahvistamiseen. Kyseessä ei ole seksiin liittyvien ongelmien korjaamisen liittyvä kurssi, eikä kurssille voi osallistua akuutissa kriisissä.

Koska kurssia ohjaa vapaaehtoispari, tämä kurssi ei sovellu kriisivaihetta elävälle parille. Työskentelymenetelminä ohjaajien alustusten lisäksi yksilötehtäviä, tehtäviä oman kumppanin kanssa, ryhmäkeskustelua sekä toiminnallisia menetelmiä. Kurssin ohjaajat ovat suorittaneet Sylikkäin -kurssin ohjaajakoulutuksen.

Kurssin tavoitteet 

 • löydätte uusia keinoja suhteenne läheisyyden vahvistamiseksi
 • ymmärrys seksuaalisuudesta lisääntyy
 • yhdessä vietetty aika lisää suhteenne hyvinvointia
 • kokemusten jakaminen vertaisryhmässä vahvistaa suhdettanne

Kurssipalautteita

”Ihan mielettömän upea kurssi, josta jäi tosi paljon ideoita/ajatuksia/muistoja arkeen vietäväksi. Saimme sitä mitä lähdimme hakemaan eli syvempää kohtaamista ja pysähtymistä tärkeiden asioiden äärelle. Taas jaksaa yhdessä taivaltaa! Mukavaa oli upeat puitteet, ammattitaitoiset ja sympaattiset vetäjät sekä pieni porukka jonka yhteishenki ja jakaminen oli liikuttavaa sekä antoisaa.”

”Uskon, että kummankin myötätunto ja ymmärrys toistamme kohtaan lisääntyi. Parisuhteessamme ei ollut mitään hankaluuksia ennen kurssiakaan, mutta oli todella antoisaa saada lisää eväitä yhteiseen arkeen.”