Parisuhdekeskus Kataja - Symboli haalea

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE /Parisuhdekeskus Katajan hallituksen hyväksymä 14.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Parisuhdekeskus Kataja
  Töölönkatu 9 A 1
  00100 Helsinki
  y-tunnus 1085586-2
 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
  Nina Autio
  nina.autio@parisuhdekeskus.fi

  P. 041 543 8611
 3. Rekisterin nimi
  Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri
 4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde tai sopimuksen täytäntöönpaneminen.
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen, asiakassuhteemme hoitaminen ja laskutus,
 • asiakaspalvelun toteuttaminen ja asiakkaan kanssa viestiminen,
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
 • sähköinen markkinointi ja tapahtumien järjestäminen,
 • mainonnan kohdentaminen järjestön omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa, mikäli asiakas on antanut siihen luvan.Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointi toimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.
 1. Mitä tietoja käsittelemme?
  Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:
 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*,
 • rekisteröidyn yhteystiedot* kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot,
 • yritystä/yhteisöä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot,
 • yrityksen/yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat yhteystiedot,
 • asiakkuutta tai yhteistyötä koskevat tiedot*, kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, kirjeenvaihto,
 • tapahtuminen osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumaan liittyvät tiedot, kuten ruoka-rajoitteet,
 • mahdolliset suoramarkkinointikiellot tai- suostumukset
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.
 1. Mistä saamme tietoja?
  Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.
 2. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
  Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolelta hankittua IT-hallintaa ja viestintäteknologiaa. Tallennamme henkilötiedot näiden palveluntarjoajien hallinnoimille ja suojaamille palvelimille.
 1. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
  Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Työntekijöille on ohjeistettu henkilötietojen säilyttämiseen liittyvistä määräyksistä.Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun henkilötietoa rekisterissä omaava henkilö pyytää henkilötietojensa poistoa.Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.
 2. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
  Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etumme. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.
 3. Kehen voit olla yhteydessä?
  Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
 4. Tietosuojaselosteen muutokset
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.