Kaksi henkilö istuu penkin eri päissä

Ristiriidat Parisuhteessa

Ristiriitatilanteet ovat suhteen kannalta tärkeitä kohtia. Ristiriidan kohtaamistapa vaikuttaa keskeisesti siihen etääntyykö vai lähentyykö kumppanit toisistaan. On tärkeää tarkastella, mitä suhteen ristiriitatilanteissa tapahtuu, sillä ristiriitatilanteita voidaan parhaimmillaan käyttää suhteen läheisyyden vahvistamiseksi. Rakentavasti ratkaistut pulmat ja ongelmatilanteet hitsaavat kumppaneita toisiinsa ja antavat tärkeitä mahdollisuuksia syventää ja lähentää suhdetta. Epäonnistuneet tai kesken jääneet ratkaisutavat vievät helposti kumppaneita tunnetasolla kauemmas toisistaan ja ovat toistuessaan todellinen riski kumppaneiden omalle ja suhteen hyvinvoinnille.

Erilaisuus voi aiheuttaa ristiriitoja

Parisuhteessa olevat ihmiset eivät koskaan ole täysin samanlaisia. Erilaisuus voi olla monella tapaa suhteen myönteisen vetovoiman tärkeä tekijä. Erilaisuus antaa mahdollisuuden oppia toiselta uusia asioita ja erilaiset taidot hyödyttävät suhteessa samalla ajatuksella kuin hyvässä tiimissä erilaiset taidot hyödyttävät koko ryhmää. Monesti erilaisuuteen liittyy myös kokemus tasapainosta: toisen rauhallisuus ja toisen elävyys tasapainottavat kokonaisuutta.

Erilaisuus kuitenkin myös haastaa arkielämässä. Miten toimitaan, kun kaksi ihmistä ajattelee eri tavoin ja mielipiteet törmäävät? Erilaisuuden synnyttämät yhteentörmäykset ovat yhtä luonnollisia kuin luonnon lait. Se, miten erilaiset tavat tai persoonallisuudet kohdataan, on parisuhteen kannalta olennainen asia.

Negatiiviset kehät

Kuka tahansa voi tunnistaa itsessään haitallisia tapoja toimia haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Joku välttelee, joku yrittää taivutella puolelleen, joku hyökkää. Haitallisia vuorovaikutusmalleja kuvataan usein kehämäisinä: ”Kun minä toimin tietyllä tavalla, herättää se sinussa tietynlaista reaktiota. Ja minussa sinun reaktiosi taas saa aikaan entistä enemmän haitallista ja ikävää toimintaa.” Moni kokee juuttuvansa samaan asiaan yhä uudestaan. Itse ristiriidan käsittelytapa alkaa tuntua niin raskaalta, haavoittavalta ja tuskaiselta, että siitä helposti tulee suurempi ongelma kuin se mistä ristiriita alun perin lähti liikkeelle. Kumpikin tietää toistensa tavat toimia ja sanoa. Kaava on aivan selvä, vuorosanat ennalta arvattavat.  

Kun vuorovaikutus alkaa pyöriä negatiivista kehää, on tärkeää voida puhua siitä, mitä kumppanin toiminta itsessä herättää ja miten kumppanit voisivat auttaa toisiaan ulos negatiiviselta kehältä. Missä kohdassa riita olisi vielä mahdollista kääntää rakentavammaksi ja mikä siinä helpottaisi? Kumppaneille voi olla myös silmiä avaavaa puhua siitä, millaisia ydintarpeita tai toiveita oman haastavaksi koetun käyttäytymisen tai reaktiotavan takana voisi olla. Mistä kertoo tarve hyökätä? Tai mitä vetäytyminen viestittää?

Huomioi nämä ristiriitatilanteissa

Ristiriidan aihe on tärkeä ilmaista selvästi ja rajata. Mistä konkreettisesta aiheesta puhumme, vaivaako asia molempia vai toista, miten tärkeä asia on? Ristiriidan aiheeseen kannattaa pysähtyä ennen kuin aihe lähtee rönsyilemään.

Tosiasiat eivät sisällä tulkintoja. Ärtyneinä monet meistä ovat taipuvaisia liioitteluun tai rakentelemaan oman tulkinnanvaraisen käsityksen asioista. Ristiriidan selvittely lähtee helposti väärään suuntaan, jos toinen tai kummatkin liioittelevat ja tulkitsevat asioita pitäen niitä automaattisesti tosina. Ristiriitaan liittyvät tosiasiat kertovat täsmällisesti kummankin konkreettisesta toiminnasta, sanomisista, tapahtumista ja olosuhteista. Tosiasiat kuvaavat ristiriitaan liittyviä määrällisiä, ajallisia tai muita kuvaavia lukuja. Tosiasiat eivät sisällä tulkintoja eikä asioihin riittyviä arvolatauksia. Ne ovat keskustelun asiasisältöinä toteavia faktoja eikä mielipiteitä.

Kuuntelemisen ja puhumisen tasapaino

Ristiriitatilanteissa on erityisen tärkeää se, että molemmat tulevat kuulluksi. Kumppanin mielipidettä saattaa olla vaikeaa kuulla, jos itsellä on vahvasti eriävä käsitys. Kummankin näkökulmat ovat kuitenkin yhtä tärkeitä.  On hyvä pohtia, mikä lisää kumppaneiden kuulluksi tulemisen kokemusta. Joskus auttaa puheen rajaaminen vaikka siten, että sovitaan että toinen puhuu ja toinen kuuntelee ja sitten vuoroja vaihdetaan. Kun kumppani puhuu, on hyvä keskittyä vain kuuntelemaan ja tekemään tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Usein jo kokemus kuulluksi tulemisesta on avain ristiriitatilanteiden päättymiseen.

Maksutonta tukea parisuhteelle 

Parisuhdekeskus Katajan chatit 

Parisuhdekeskus Katajan Parisuhdepuhelin 

Parivoima -parineuvonta

Lähteenä käytetty Liljeström, S. 2021 (uudistettu painos). Vuorovaikutustaidot parisuhteessa. Parisuhdekeskus Kataja ry

Comments are closed.