Nainen ja mies kivellä selät vastakkain

Uskottomuus parisuhteessa

Uskottomuus on usein yksi parisuhteen suurimpia kriisejä. Syyt uskottomuudelle ovat moninaiset; haluttomuus sitoutua suhteeseen, suhteen vuorovaikutusongelmat tai parisuhde ei tunnukaan itselle sopivalta. Uskottomuus näyttäisi myös kytkeytyvän molempien kumppaneiden tarpeiden pitkäaikaiseen laiminlyöntiin. Esimerkiksi kiireinen pikkulapsiperhe arki saattaa aiheuttaa suhteen toisen osapuolen tai kummankin tarpeiden laiminlyöntiä. Myös monenlaiset omaan elämään ja identiteettiin liittyvät kysymykset tai haasteet saattavat aiheuttaa sen, että niihin haetaan ratkaisua uskottomuuden kautta.

Uskottomuuden määritelmä on länsimaisissa parisuhteissa veteen piirretty viiva. Jokaisella parisuhteella ja usein myös kumppaneiden välillä on erilaiset ajatukset siitä, mikä on uskottomuutta. Toisille parisuhdeuskollisuus tarkoittaa, että kaikenlainen huomion osoittaminen muille kuin omalle kumppanille on ehdottomasti kiellettyä. Toisille uskollisuuden raja voi olla tunteiden ilmestyminen muita kuin omaa kumppani kohtaan. Toisille fyysinen läheisyys muiden kumppaneiden kanssa on uskottomuutta. Määrittelyyn vaikuttaa parisuhteiden moninaisuus. Seksi tai muu fyysinen läheisyys ei välttämättä kaikille ole merkki uskottomuudesta, mikäli asiasta on sovittu parisuhteessa. Uskottomuus herättää usein voimakkaita tunteita ja tunnereaktioita ja on tärkeää, että siihen liittyvistä asioista voidaan puhua turvallisesti ja rauhassa.

Viime vuosien aikana on keskusteltu paljon myös uskottomuudesta sosiaalisessa mediassa. On tärkeää, että parisuhteessa on tilaa, tahtoa ja uskallusta keskustella, millaisiksi suhteen rajat määritellään ja millaiset asiat konkreettisesti kumpikin kokee uskottomuudeksi myös sosiaalisessa mediassa.

Miten uskottomuus vaikuttaa parisuhteeseen?

Uskottomuus vaikuttaa usein monin tavoin sekä uskottomaan että petettyyn kumppaniin, sekä kumppanien väliseen parisuhteeseen. Uskoton osapuoli saattaa tuntea tarvetta salailla tapahtunutta. Petetyn kumppanin tunteiden vastaanotto saattaa tuntua erityisen hankalalta. Petetylle kumppanille uskottomuuden paljastuminen saattaa olla verrattavissa mihin tahansa traumaattiseen kriisiin ja tunnereaktiot voivat vaihdella epäuskosta raivoon. Tilanne vaatii molemmilta kumppaneilta kykyä nähdä oman toiminnan vaikutukset suhteeseen siitä huolimatta, että tunnereaktiot saattavat aluksi tuntua musertavilta tai lamauttavilta.

Uskottomuus on usein parisuhteen vedenjakaja. Uskottomuus usein paljastaa suhteesta jotain sellaista, mikä on ollut toimimatonta. Konkreettisesti se tarkoittaa, että paluuta entiseen vuorovaikutuksen tapaan suhteessa ei ole. Parisuhteen roolit, tunneyhteys tai tapa olla vuorovaikutuksessa saattavat usein muuttua peruuttamattomasti uskottomuuden paljastuttua. Mikäli suhdetta päätetään jatkaa, suhteen luottamus, keskusteluyhteys ja roolit on rakennettava uudestaan. Tämä edellyttää avointa, kunnioittavaa ja tilaa-antavaa keskustelua. Tällainen keskusteluyhteyden luominen vaatii aikaa ja voimavaroja. Jos yhteyden luomiseen ei jommallakummalla ole halua, voimavaroja tai kykyä, suhde saattaa uskottomuuden vuoksi päätyä eroon.

Suhteen jatkon kannalta on elintärkeää, että uskottomuudesta ja siihen johtaneista syistä pystytään keskustelemaan alun shokkivaiheen jälkeen. Luottamuksen palautuminen traumaattisen kokemuksen jälkeen vaatii avoimuutta sanoin ja teoin ja kykyä nähdä asioita kumppanin näkökulmasta. Kriisin käsittely edellyttää, että suhteen molemmat osapuolet kykenevät tunnistamaan niitä asioita suhteessa ja molempien henkilökohtaisessa elämässä, mikä ovat voineet vaikuttaa uskottomuuskriisin muodostumiseen. Myös suhteen roolien tarkastelu voi avata mahdollisuuksia luottamuksen palautumiseen.

Mistä apua?

Uskottomuus herättää usein voimakkaita tunteita ja tunnereaktioita ja on tärkeää, että siihen liittyvistä asioista voidaan puhua turvallisesti ja rauhassa. Apua uskottomuuskriisiin voi saada esimerkiksi pariterapiassa tai Solmuja parisuhteessa -parineuvonnassa. Pariterapiassa pyritään varmistamaan turvallinen ja luottamuksellinen työskentelyilmapiiri. Riippumatta siitä, miten suhde jatkuu, kriisin läpikäyminen ammattilaisen kanssa voi tuoda näkyväksi monia suhteen kipupisteitä ja parhaimmillaan avata täysin uudenlaisen keskusteluyhteyden kumppaneiden välille.

Usein pohditaan, voiko uskottomuuskriisistä selvitä. Kriisin käsittely vie aikaa ja siihen tulee paneutua, mutta uskottomuuskriisistä voi myös selvitä, mikäli molemmat kumppaneista aidosti haluaa ja kykenee muutokseen ja luomaan uudenlaista suhdetta vanhan, entisen parisuhteen tilalle.

Maksutonta tukea parisuhteelle 

Parisuhdekeskus Katajan chatit 

Parisuhdekeskus Katajan Parisuhdepuhelin 

Parivoima -parineuvonta


Lähteet:
-Kaikkonen, Annikki, 2016. Uskottomuus -syyt ja seuraukset. Minerva Kustannus.
-Ranssi-Matikainen, Hanna, 2012. Yhdessä sittenkin- kokemukset erokriisistä, vertaistuesta ja muutoksesta parisuhteessa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja. 116. Porvoo

Comments are closed.