köysi solmussa ja takana auringonlasku

Kriisi parisuhteessa

Elämän monimutkaisuus ja yllätyksellisyys voi tuoda jokaiseen parisuhteeseen kuormittavia vaiheita ja ennalta odottamattomia kriisejä. Jokaisessa parisuhteessa voi tulla eteen vaikeita aikoja ja kriisejä. Kriisi saattaa olla jommankumman henkilökohtainen tai yhdessä koettu haastava tilanne, mutta kriisin vaikutukset heijastuvat usein parisuhteeseen. Kriisitilanteissa on tavallista kumppaneiden kokema voimakas stressi ja mahdollisesti eron uhka.

Tyypillisiä kriisejä parisuhteessa ovat muun muassa uskottomuus, mustasukkaisuus, toisen osapuolen sairastuminen, lapsettomuus, mielenterveyden häiriöt ja rakkauden tunteen loppuminen. Myös toistuvat, ratkaisemattomat riidat voivat aiheuttaa kriisin suhteeseen. Riitoja voivat aiheuttaa väsymys, rahankäyttö tai ajankäyttö, kotityöt, lasten kasvatus tai läheisyyden puute. Usein näiden kokemusten taustalla on kokemus yksin jäämisestä suhteessa. Kun yhteys kumppaniin tuntuu heikolta tai katkenneen, jäävät tunnetarpeet helposti täyttymättä. Jos kokemaansa tyytymättömyyttä ja pettymystä ei ole mahdollista ilmaista ratkaisevasti, päädytään usein kritisoimaan ja mitätöimään toista, tai toisaalta puolustelemaan ja vetäytymään suhteessa.

Parisuhdetta voi koetella myös identiteettikriisi. Tällöin kyseessä on usein omaan itsenäisyyteen ja suhteessa koettuun läheisyyteen liittyvät pohdinnat ja muutostarve. Joskus tarve määritellä uudelleen oma ja kumppanin rooli suhteessa tai halu kokea vapautta johtaa parisuhteen päättymiseen.

Kriisitilanteet koetaan yksilöllisesti

Parisuhteessa kriisin vaiheet saatetaan kokea eri tavoin; toinen itkee, toinen vetäytyy- On tavallista, että kumppanit ovat hyvin eritahtisia kriisin käsittelyssä; toinen elää akuutissa reaktiovaiheessa, toinen on päässyt jo kriisin työstämisen ja läpikäymisen käsittelyvaiheeseen. Kumppanin tapa toimia kriisitilanteessa saattaa tuntua yllättävältä ja se voi herättää monenlaisia tunteita.

Tyypillisiä reaktioita kriisiin ovat esimerkiksi unettomuus, mielialan vaihtelut, ruokahaluttomuus, toimintakyvyn lasku ja keskittymisvaikeudet. Kriisin keskellä tulee huolehtia jaksamisesta ja arjen rutiinien ylläpitämisestä. Arkirutiinit auttavat rauhoittamaan ylikierroksilla käyvää kehoa ja mieltä. Kriisiin liittyvien voimakkaiden tunteiden sietämisessä ja käsittelemisessä auttaa, kun ihminen saa mahdollisimman paljon lepoa ja turvaa läheisiltä. Kriisien pitkittyessä seurauksena voi olla uupuminen ja jopa kohonnut masennusriski.

Kriisien ratkaisussa tärkeää on toimiva vuorovaikutus

Siihen, miten kriisitilannetta on mahdollista ratkoa ja kuinka vaikeaksi kriisi koetaan, vaikuttavat muun muassa persoonallisuuden piirteet, itsesäätelykeinot ja kumppaneiden tapa kommunikoida. Yksilölliset elämäntilanteet, lapset, työ ja taloudellinen tilanne, sekä läheisten tarjoama tuki ja kumppaneiden omat psyykkiset ja fyysiset voimavarat vaikuttavat myös kriisin ratkaisemiseen.

Kriisin kohdatessa on hyvä pohtia, millä tavoin on itse aikaisemmin elämässä selvinnyt haastavista tilanteista, miten suhteen aiemmat haastavat tilanteet on selvitetty ja millaisin keinoin parisuhteessa on aikaisemmin päästy eteenpäin asioista, jotka ovat tuntuneet ylitsepääsemättömiltä. Parisuhteen vahva joustamiskyky ja kokemukset yhdessä voitetuista haasteista lisää parhaimmillaan kriisitilanteisiin keinoja selviytyä.

Kun luottamusta rakennetaan kriisin jälkeen, on tärkeää, että kumpikin ottaa vastuun omasta toiminnastaan. Anteeksipyynnön jälkeen on erityisen tärkeää, että omat teot vastaavat sanoja eikä tyhjiä lupauksia tehdä. Sekä anteeksipyyntö että anteeksiantaminen ovat vapaaehtoisia valintoja, jotka voi toteuttaa myös toisesta riippumatta. Anteeksiantaminen ei merkitse ”Ei se mitään”, vaan ”Siitä huolimatta”.

Toimiva vuorovaikutus kriisitilanteissa vaatii keskittymistä itseilmaisuun, kumppanin tunteiden hyväksyntää ja molempien tarpeet huomioivia ratkaisuja. Rikkoutunut luottamus on mahdollista rakentaa uudelleen. Usein kumppanit tarvitsevat kriisiä käsitellessään kokemuksen ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisesta sekä apua vaikeiden tunteiden sietämisessä. Suhteen kriisitilanteen ei kannata antaa pitkittyä, vaan on tärkeää hakea yhdessä tai erikseen apua kriisin käsittelyyn ammattilaiselta.

 

Lähde: Seppänen, A. 2017. Solmu parisuhteessa – rakkauden mahdollisuus. (julkaisija Parisuhdekeskus Kataja)

Lisätietoa aiheesta:
https://www.vaestoliitto.fi/parisuhteet/tietoa-parisuhteesta/parisuhteen-kriisit/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-
oppaat/itsehoito/parisuhteen_omahoito/Sivut/parisuhteen_kriisit.aspx

 

Tukea parisuhteelle 

Parisuhdekeskus Katajan chatit 

Parisuhdekeskus Katajan Parisuhdepuhelin 

Comments are closed.