Pariskunta

Syyskokouksen kannanotto: Ennaltaehkäisevät parisuhde- ja perhepalvelut tuovat säästöjä mielenterveyskustannuksiin

24.11.2022

Ennaltaehkäisevä työ on aina korjaavaa työtä halvempaa. Tämä tulee huomioida tulevilla hyvinvointialueilla ja erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä tulee vahvistaa. Parisuhteita ja perheitä tukemalla yhdessä tuemme kasvavia sukupolvia ja heidän hyvinvointiaan. Tätä työtä olemme järjestössämme Parisuhdekeskus Kataja ry puolesta edistäneet jo Valtakunnallisen Parisuhdeverkoston avulla, johon kuuluu järjestöjä, kuntia ja hyvinvointialueita jo 41 (yksittäisinä toimijoina laskettuna jopa 84).

Hyvä, toimiva parisuhde vahvistaa perusturvallisuutta sekä perheiden ja yksilöiden hyvinvointia. Onneton parisuhde puolestaan on terveysriski ja altistaa esimerkiksi mielenterveyden häiriöille ja riippuvuuksille. MIELI ry kertoo OECD:n laskeneen, että mielenterveydenhäiriöistä koituvat kustannukset maksavat suomalaiselle yhteiskunnalle noin 11 miljardia euroa vuosittain.  Mielenterveydenhäiriöiden takia sairauspäivärahaa saaneiden nuorten aikuisten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina KELA:n (2022) julkaiseman tiedon mukaan. Nuorten lisäksi myös muissa ikäluokissa on tapahtunut psyykkisen pahoinvoinnin lisääntymistä.

Vahvistamalla vanhempien vuorovaikutus- ja tunnetaitoja luodaan vankkaa perustaa yksilöiden psyykkiselle hyvinvoinnille.  Mielen hyvinvointi alkaa rakentua lapsuudessa ja vanhempien parisuhteella ja perheen dynamiikalla on suuri merkitys lasten ja nuorten turvallisuuden kokemukseen.  Yksi merkittävä turvallisuuteen ja mielenterveyteen vaikuttava osa-alue on lasten ja nuorten kehitystä tukeva arki kotona.

Parisuhdekeskus Kataja toteuttamassa kyselyssä (2022) nousi esille, että 65 prosenttia vastanneista koki avun hakemisen parisuhteelle hankalaksi. Vastaajista 30 prosenttia oli jäänyt kokonaan ilman kaipaamaansa tukea. Kyselyyn vastanneista toiveikkaimmin parisuhteensa tulevaisuuteen suhtautuivat ne, jotka olivat saaneet tukea parisuhteen kysymyksiin.

Järjestömme Parisuhdekeskus Kataja ry syyskokouksemme haluaa painottaa, että ennaltaehkäiseviin parisuhde- ja perhepalveluihin resurssointi kunnissa ja hyvinvointialueilla tuo säästöjä mielenterveyskustannuksiin. 

Mieli ry. Tilastotietoa mielenterveydestä. Lue lisää.

Kela 2022. Yhä useampi jää sairauslomalle ahdistuneisuuden vuoksi. Lue lisää.

Jäbät ja tunteet

Jäbät ja tunteet podcastille myönnettiin Vuoden parisuhdeteko -palkinto 2022

9.11.2022

Jäbät ja tunteet –podcast vastaanotti Parisuhdekeskus Kataja ry:n vuoden 2022 Parisuhdeteko –palkinnon. Podcast kannustaa haavoittuvaisuuteen ja tunneilmaisuun sekä pyrkii laajentamaan miehenä olemisen malleja.

Parisuhdekeskus Kataja ry:n hallitus halusi palkita tänä vuonna toimijan, joka nostaa esille parisuhteisiin liittyviä teemoja innovatiivisesti ja herättää valtakunnallisesti keskustelua aiheesta. Tärkeäksi koettiin palkita toimija, joka herättää keskustelua miesnäkökulmasta.

Jäbät ja tunteet –podcast ohjelmassa Miro Olsoni, Nasim Selmani ja Nosh A Lody keskustelevat avoimesti tunteistaan ja nostavat esille parisuhteisiin liittyviä teemoja. Podcastin tavoitteena on luoda keskusteluilmapiirin muutosta ja samalla parantaa maskuliinisuuksia sekä lisätä yhdenvertaisuutta. Podcast on tavoittanut suuren määrän kuuntelijoita kahden toimintavuoden aikana.

”Me haluamme rohkaista, inspiroida ja innostaa kaikenikäisiä miehiä olemaan haavoittuvaisempia ja puhumaan tunteistaan avoimesti. Lisäksi me toivomme, että voimme luoda tilaa olla mies erilaisin tavoin, jolloin voimme myös olla itsemme lisäksi parempia kaikille muille ja esimerkiksi parempia kumppaneita parisuhteessa.” Miro Olsoni.

Parisuhdekeskus Kataja ry:n hallitus myöntää vuosittain Parisuhdeteko -palkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on vaikuttanut toiminnallaan parisuhteiden hyvinvointiin, toimintakulttuuriin tai parisuhteen hyvinvointia vahvistavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Palkinto jaettiin kolmannentoista kerran.

Parisuhdeteko -palkinto luovutettiin Valtakunnallisessa Parisuhdepäivässä 8.11. Musiikkitalolla.

Jäbät ja tunteet podcast: https://open.spotify.com/show/3rN0M0bJEfT3huRkZPozBP

Lisätietoja:

Suvi Laru, Parisuhdekeskus Kataja ry toiminnanjohtaja
suvi.laru@parisuhdekeskus.fi, 050 5411288

Parisuhdekeskus Kataja eduskuntavaalitavoitteet 2023

Parisuhdekeskus Katajan eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteet 2023

1. Parisuhteiden tukeminen on mielenterveysteko – palveluiden saatavuus tulee turvata 

Tutkimukset osoittavat, että parisuhde vaikuttaa merkittävästi ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Parisuhteiden ongelmat altistavat mm. mielenterveyden häiriöille. Vanhempien parisuhteella on suuri vaikutus koko perheeseen: perheen tunneilmapiiriin sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Parisuhteita tukemalla ennaltaehkäisemme sekä vanhempien, että lasten ja nuorten psyykkistä kuormittuneisuutta.  

 • On turvattava parisuhteiden eri tasoisten palveluiden saatavuus jatkossa sekä resurssien lisääminen. Tämä tulee mahdollistaa muun muassa Perhekeskusten kautta, yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.  
 • Parisuhteiden tueksi on otettava käyttöön Terapiatakuu, joka sisältää pari- ja perhepsykoterapian mahdollisuuden. 

2. Parisuhteen tukeminen on lapsuuden turvaamista – tarvitaan vahvat linjaukset ja toimet, jotta palveluissa toimitaan yhteneväisesti ja ennaltaehkäisevästi 

Parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen määrittyy useissa lainsäädännöissä. Käytännöntasolla palvelut ovat kuitenkin pirstaleisia ja asiakkaiden voi olla vaikeaa tavoittaa palveluita. On tärkeää huomioida työntekijöiden osaamisen vahvistaminen, toimialarajat ylittävä yhteistyö ja hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyö. Yhteisillä toimilla tuemme lasten ja nuorten hyvinvointia. 

 • Tulevilla hyvinvointialueilla on mahdollistettava parisuhteiden tuki ennaltaehkäisevästi ja matalalla kynnyksellä. Tämä tulee huomioida sekä nyt että tulevissa uusissa hallitusohjelman linjauksissa. 

3. Järjestöjen tekemä työ on korvaamatonta – turvataan rahoitus 

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli parisuhteen ja vanhemmuuden tuen palveluiden tuottajana ja kehittäjänä julkisten ja yksityisten palveluiden rinnalla. Järjestöjen tekemä yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on merkittävää perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.  

 • On varmistettava ennaltaehkäisevien toimintojen jatkuvuus ja saatavuus kansalaisille turvaamalla järjestöjen rahoitus.  
Pariskunta penkillä

Tiedote: Tukea saa usein liian myöhään, kun parisuhdetta koettelee mielenterveyden haasteet

8.11.2022

Eroja voitaisiin ehkäistä neljällä toimenpiteellä: ajoissa annettu parisuhdetuki, parisuhteen huomioiminen mielenterveyspalveluissa, molempien tuen tarpeen kartoittaminen ja avoin puhe mielenterveyshaasteiden vaikutuksista parisuhteeseen.

Kumppanin psyykkinen sairaus kuormittaa ja lisää stressiä, mikä voi ajaa kumppanit erilleen. Näin osoittaa myös Parisuhdekeskus Katajan ja mielenterveysomaisjärjestö FinFamin toteuttama tuore kysely. Lähes kuudestasadasta kyselyyn vastanneesta vain noin 17 prosenttia kertoi, että vaikeudet ovat lähentäneet suhteen osapuolia.

– Mielenterveyshaasteet tuovat selkeitä negatiivisia vaikutuksia parisuhteisiin. Huolestuttavaa on, että palvelujärjestelmässä ei usein tunnisteta psyykkisen sairauden vaikutuksia parisuhteeseen, viittaa kyselyn tuloksiin FinFamin toiminnanjohtaja Pia Hytönen.

Kyselyn mukaan eri taloudessa eläneet saivat vähiten tukea parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä, kun taas eronneet eniten.

– Se, että eronneet ovat saaneet eniten tukea, osoittaa palveluiden kohdentuvan liian myöhäisessä vaiheessa. Eropalvelut ovat tärkeitä, mutta tukea pitäisi ehdottomasti saada jo aikaisemmin, sanoo Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja Suvi Laru.

Sairastumisen myötä parisuhde voi myös lujittua ja yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyä. Nuoret vastaajat näkivät parisuhteensa tulevaisuuden valoisimpana, kun taas 46–55-vuotiaat uskoivat eniten suhteensa päättyvän eroon. Toiveikkaimmin parisuhteensa tulevaisuuteen suhtautuivat he, jotka olivat saaneet tukea sekä he, jotka eivät olleet kaivanneet tukea.

– Ajoissa annettu parisuhteen tuki lisää ymmärrystä kumppaneiden välillä ja ehkäisee eroja, korostaa Laru.

Myös psyykkisesti sairastuneen kumppani tarvitsee tukea

Sairauden ja sen vaikutusten tiedostaminen on tärkeää parisuhteen molempien osapuolien kannalta. Roolit muuttuvat usein sairauden myötä ja kumppanuus voi vaihtua enemmän hoiva- tai huolenpitosuhteeksi.

– On tärkeää tiedostaa, että sairastuneesta kumppanista ei tarvitse jatkuvasti kantaa huolta tai ottaa vastuuta hänen oireilustaan, Hytönen sanoo.

Kyselyn mukaan suhteen tulevaisuus nähtiin synkimpänä, kun mielenterveyshaasteet hankaloittivat perhe- ja ystävyyssuhteita sekä parisuhteen vuorovaikutusta ja tunne-elämää. Myös tilanteet, joissa lasten hoitaminen oli epätasaisesti jakautunutta, koettiin erityisen kuormittavana.

– Edellä mainitut haasteet näyttäisivät asettavan parisuhteen erityisen haavoittuvaan asemaan. On tavanomaista, että sairastuneen läheiset mukauttavat omaa toimintaansa ja tunteitaan sekä helposti unohtavat omat tarpeensa, toteaa Hytönen.

Kyselyyn vastanneista 65 prosenttia oli sitä mieltä, että avun hakeminen parisuhteelle on hankalaa. Vastaajista 30 prosenttia oli jäänyt kokonaan ilman kaipaamaansa tukea. Vastaajat kaipasivat erityisesti tukea arjen pyörittämiseen, terapeuttista tukea, vertaistukea ja selkeämpää tukijärjestelmää.

–  Tiedetään, että raskas elämäntilanne lisää myös omaisen riskiä sairastua itse masennukseen. Siksi kummankin kumppanin tuen saanti on varmistettava, Hytönen sanoo.

Mielenterveyden haasteiden vaikutuksista parisuhteeseen pitäisi puhua enemmän

Lähes kaikki vastaajista (97 %) oli sitä mieltä, että mielenterveyden haasteiden vaikutuksista parisuhteeseen pitäisi puhua yhteiskunnassamme enemmän.

– Tietoa tarvitaan monella eri tasolla: yleisen yhteiskunnallisen puheen lisäksi parisuhteen asiat pitäisi ottaa puheeksi myös mielenterveyspalveluissa, Laru toteaa.

Avoin puhumisen kulttuuri helpottaa avun ja tuen hakemista parisuhdetta kuormittavissa elämäntilanteissa.

– Ennaltaehkäisevä tuki säästää sekä inhimillistä kuormitusta että yhteiskunnan kustannuksia. Meidän tulee siis vahvistaa sellaista puhumisen kulttuuria, joka mahdollistaa avun hakemisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, päättää Laru.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä kevään ja kesän 2022 aikana. Kyselyyn vastasi 554 henkilöä. Suurin osa vastaajista oli naisia (85 %). Vastaajien ikä oli melko tasaisesti jakautunut, yleisin ikä 36—45. Mielenterveyshaasteiksi nostettiin kyselyssä useimmiten masennus, ahdistuneisuus ja persoonallisuushäiriöt. Kyselyn toteuttivat parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö Parisuhdekeskus Kataja ry ja Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry.

Parisuhdeviikko

Parisuhdeviikkoa vietetään 7.-13.11.

Parisuhdeviikkoa vietetään viikolla 45, eli 7.-13.11. Vuoden 2022 teemana on Parisuhde ja mielenterveys. Parisuhdeviikon aikana järjestetään toimintaa kohtaavasti ja verkossa esim. luentoja, chatteja ja puhelinneuvontaa. Viikon päätapahtumina on ammattilaisille suunnattu koulutuspäivä Parisuhdepäivä ti 8.11. ja pareille suunnattu Päivä Parisuhteelle –tapahtuma la 12.11. Parisuhdeviikkoa koordinoi parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö Parisuhdekeskus Kataja ry ja viikkoa on suunnittelemassa järjestöjen ja kuntatoimijoiden muodostama valtakunnallinen parisuhdeverkosto.

Parisuhdekeskus Katajan tarjoama viikon ohjelma:

MA 7.11. klo 17.30 VERKKOLUENTO: Yhteys katki? Mielenterveyden haasteet parisuhteessa (kaikille avoin, maksuton)

TI 8.11. KOULUTUSPÄIVÄ: Valtakunnallinen Parisuhdepäivä (ammattilaisille suunnattu, maksullinen)

KE 9.11. klo 17.00 VERKKOLUENTO: Avaimia parisuhteen vuorovaikutukseen (kaikille avoin, maksuton)

TO 10.11. klo 17.30 VERKKOLUENTO: Parisuhde voimavarana ympäristöahdistuksessa (kaikille avoin, maksuton)

PE 11.11. klo 11-12 VERKKOLUENTO: Oivalluksia parisuhteen tunnetaitoihin (kaikille avoin, maksuton)

LA 12.11. klo 10-11.30 VERKKOTAPAHTUMA: Päivä parisuhteelle (kaikille avoin, maksuton)

Parisuhdekeskus Katajan matalan kynnyksen palvelut viikolla

Parisuhdeteemainen päivystyschat ke klo 12-15

Parisuhdepuhelin ma klo 14-16

Parisuhdeteemainen ajanvarauschat (aikoja torstaina ja perjantaina)

Ryhmächat: Omat rajat ihmissuhteissa (18-29 vuotiaille) to 10.11. klo 15-16.30

Lämpimästi tervetuloa mukaan viikon tapahtumiin!

SuomiAreena panelistit

SuomiAreenan tallenne katsottavissa MTV Katsomosta

Kuluneet vuodet ovat kuluttaneet perheiden palautumiskykyä. Voimavarat arjesta selviytymiseen ovat monessa perheessä vähissä. Yli puolet pienten lasten vanhemmista ovat miettineet eroa. Millaiset asiat vahvistavat mielenterveystaitoja perheessä tai parisuhteessa?

Järjestömme osallistui mukaan SuomiAreenaan Jäikö parisuhde pandemian jalkoihin -teemalla. Keskustelun tallenne on katsottavissa MTV Katsomosta

https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-10003188/jaiko-parisuhde-pandemian-jalkoihin-1624070

Parisuhdekeskus Katajan keskustelussa mukana:

 • Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu
 • Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Lastensuojelun keskusliitto
 • Liisa Välilä, parisuhde- ja perheasioiden asiantuntija Kirkkohallitus
 • Johanna Linner Matikka, projektipäällikkö Helsingin kaupunki
 • Anna Moring, johtava asiantuntija Monimuotoiset perheet
 • Dennis Ekman, hallituksen varajäsen, kokemuspuhuja Parisuhdekeskus Kataja
 • Marianna Pere, hallituksen jäsen Äidit irti synnytysmasennuksesta
 • juontaja Laura Huuskonen, asiantuntija Parisuhdekeskus Kataja

SuomiAreenan tavoitteena on tuoda yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu kaikkien ulottuville. Jotta meillä olisi enemmän ratkaisuja ja vähemmän ongelmia. MTV ja Porin kaupunki järjestävät vuosittain yhdessä yhteiskunnallisen festivaalin Porissa. Lisäksi MTV järjestää Helsingissä tv- ja media-alan ajankohtaistapahtuman, SuomiAreena Goes Median. www.suomiareena.fi

Parisuhdekeskus Kataja on valtakunnallinen, vuonna 1994 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Tuemme pareja ja koulutamme vapaaehtoisia ja ammattilaisia. 

SuomiAreena logo

Olemme mukana SuomiAreenassa 11.7.2022

SuomiAreena on Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, joka käynnistyy 11. heinäkuuta Porissa. Viikon teemat nousevat ajankohtaisista aiheista, jotka puhuttavat suomalaisia. 

Kuluneet vuodet ovat kuluttaneet perheiden palautumiskykyä. Voimavarat arjesta selviytymiseen ovat monessa perheessä vähissä. Yli puolet pienten lasten vanhemmista on miettinyt eroa. Millaiset asiat vahvistavat mielenterveystaitoja perheessä tai parisuhteessa? Miten lasten ja nuorten hyvinvointi kytkeytyy vanhempien hyvinvointiin? Mikä helpottaisi tulevaisuuteen katsomista toiveikkaasti perheissä? Näitä kysymyksiä pohtivat asiantuntijat yhdessä hankalia tilanteita kokeneiden vanhempien kanssa.

Parisuhdekeskus Katajan keskustelussa ovat mukana:

 • Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu
 • Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Lastensuojelun keskusliitto
 • Liisa Välilä, parisuhde- ja perheasioiden asiantuntija Kirkkohallitus
 • Johanna Linner Matikka, projektipäällikkö Helsingin kaupunki
 • Anna Moring, johtava asiantuntija Monimuotoiset perheet
 • Dennis Ekman, hallituksen varajäsen, kokemuspuhuja Parisuhdekeskus Kataja
 • Marianna Pere, hallituksen jäsen Äidit irti synnytysmasennuksesta
 • juontaja Laura Huuskonen, asiantuntija Parisuhdekeskus Kataja

Tervetuloa kuuntelemaan keskustelua 11.7. klo 10-10.45 Kaupungintalon pihan lavalle!

SuomiAreenan tavoitteena on tuoda yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu kaikkien ulottuville. Jotta meillä olisi enemmän ratkaisuja ja vähemmän ongelmia. MTV ja Porin kaupunki järjestävät vuosittain yhdessä yhteiskunnallisen festivaalin Porissa. Lisäksi MTV järjestää Helsingissä tv- ja media-alan ajankohtaistapahtuman, SuomiAreena Goes Median. www.suomiareena.fi

Parisuhdekeskus Kataja on valtakunnallinen, vuonna 1994 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Tuemme pareja ja koulutamme vapaaehtoisia ja ammattilaisia. 

Apila logo ja teksti Parisuhdepäivä 2022

Parisuhdepäivä 2022 – ohjelma julkaistu ja lipunmyynti avattu!

Vuosittain järjestettävät Parisuhdepäivät järjestetään tänä vuonna yhden päivän tapahtumana 8.11. Teemana Parisuhde ja mielenterveys. 

Koulutuspäivä järjestetään tänä vuonna hybridinä, eli tapahtumaan voi osallistua verkon välityksellä tai kohtaavasti Musiikkitalolla Helsingissä. 

Päivä on suunnattu pareja ja perheitä kohtaaville ammattilaisille, mutta kuka tahansa teemoista kiinnostunut on tervetullut mukaan koulutuspäivään!

Päivän tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia kohdata työssään parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä ja korostaa ennaltaehkäisevän parisuhdetyön merkitystä.

OHJELMA

(Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin)

9.00-9.10 Tervetuloa, Parisuhdekeskus Kataja ry  

9.10-9.30 Avauspuheenvuoro 

9.30- 10.10 Tuikkeena toisen silmissä – Toivo parisuhteessa
Kouluttajapsykoterapeutti, tietokirjailija Maaret Kallio   

10.10-10.20 Kysymykset   

10.20-10.40 Tauko  

10.40-11.20 Rakastumisen ja parisuhteen mielenterveysvaikutukset
tutkimusprofessori Timo Partonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

11.20-11.30 Kysymykset  

11.30-11.50 Myötä- ja vastamäessä kun koko perhe sairastaa
kokemuspuhuja Niina Anneli Kettunen 

11.50-12.00 Kysymykset  

12.00-13.00 Lounas  

13.00- 13.40 Mielenterveyden haasteiden puheeksi ottaminen 
Psykologian tohtori, ve-perheterapeutti Eija-Liisa Rautiainen  

13.40-13.50 Kysymykset  

13.50-14.15 Paneelikeskustelu
FinFami ry, Parisuhdekeskus Kataja, Eija-Liisa Rautiainen 

14.15-14.25 Kysymykset   

14.25- 14.45 Tauko  

14.45-15.25 Vähemmistöstressin vaikutukset mielenterveyteen ja pari- ja monisuhteisiin
Perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen ja asiantuntija Sanna Metsäpuu, Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskus  

15.25-15.35 Kysymykset   

15.35-15.50 Vuoden parisuhdeteko –palkinto 

15.50-16.00 Päivän päätös  

16.00-18.00 Iltatilaisuus (erillinen lippu) 
Jää päivän päätteeksi jakamaan kuulumisia ja verkostoitumaan. Tarjolla pientä suolaista, juotavaa ja musiikkia.

Hinnat:

Striimilippu: 60€ (early bird 31.8. saakka) 70€ (1.9. alkaen). 

Lippu Musiikkitalolle: 110€ (early bird 31.8. saakka) 120€ (1.9. alkaen). Lippu sisältää ohjelman, lounaan ja kahvin. 

OSTA STRIIMILIPPU

OSTA LIPPU MUSIIKKITALOLLE

OSTA LIPPU ILTATILAISUUTEEN

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa veloituksetta, mikäli peruutus tapahtuu
viimeistään 14 vrk ennen tapahtuman alkua. Jos peruutus tehdään 8–13 vrk ennen
tapahtuman alkua, veloitamme 50 % maksusta. Alle 7 päivää tehdystä peruutuksesta
veloitetaan koko maksu.

Toimintakertomus ensimmäinen aukeama

Parisuhdekeskus Kataja ry:n toimintakertomus 2021 julkaistu

Parisuhdekeskus Katajan toimintakertomus 2021 on julkaistu verkkojulkaisuna. Toimintakertomus kertoo kuvien ja tekstin muodossa järjestön toiminnasta. Lisääntyneet verkkotoiminnot ovat mahdollistaneet toiminnan kasvun ja valtakunnallisuuden toteutumisen. Verkostot kasvoivat merkittävästi viime vuonna ja medianäkyvyys oli suurta. Olemme erityisen kiitollisia vapaaehtoisillemme, jotka mahdollistavat useat toimintomme ja ovat tukena parisuhteen kysymyksissä tukea tarvitseville pareille.

Pääset lukemaan koko toimintakertomuksen täältä: Toimintakertomus 2021

Pariskunta penkillä

Vastaa kyselyyn! Mielenterveyden haasteiden vaikutukset parisuhteeseen

Kysely on sulkeutunut!

umppanin tai suhteen kummankin osapuolen mielenterveyden oireilu tai mielenterveyden häiriöt vaikuttavat parisuhteeseen eri tavoin. Arjen askareiden jakaminen, vuorovaikutus ja tunneilmaisu saattavat muuttua tai olla epätasapainossa. Vaikeudet voivat myös olla yhdistävä tekijä suhteessa. 

Haluamme kehittää toimintaamme keräämällä valtakunnallisesti kokemuksia teemaan liittyen. Kyselyn toteuttaa parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö Parisuhdekeskus Kataja ry ja Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry.  

Kysely on suunnattu kaikille parisuhteessa eläville tai eronneille, joita mielenterveyden haasteet ovat koskettaneet. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme kirjapaketin. (sis. Venla Kuoppamäen ”Sun poika kävi täällä” (Teos, 2022) -kirjan sekä Vuorovaikutustaidot parisuhteessa- ja Solmuja parisuhteessa -kirjat) Kyselyyn voi kuitenkin vastata myös anonyymisti.

Olemme kiitollisia kaikista vastauksista!