Valtakunnallinen Parisuhdeviikko 7.-13.11.2022

Parisuhdeviikkoa vietetään viikolla 45, eli 7.-13.11. Vuoden 2022 teemana on Parisuhde ja mielenterveys. Parisuhdeviikon aikana järjestetään toimintaa kohtaavasti ja verkossa esim. luentoja, chatteja ja puhelinneuvontaa. Viikon päätapahtumina on ammattilaisille suunnattu koulutuspäivä Parisuhdepäivä ti 8.11. ja pareille suunnattu Päivä Parisuhteelle –tapahtuma la 12.11. Parisuhdeviikkoa koordinoi parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö Parisuhdekeskus Kataja ry ja viikkoa on suunnittelemassa järjestöjen ja kuntatoimijoiden muodostama valtakunnallinen parisuhdeverkosto. 

PARISUHTEEN HUOLTAMINEN ON MIELENTERVEYSTEKO 

Parisuhde on usein aikuisen tärkein kiintymyssuhde. Parisuhde voi parhaimmillaan kannatella elämän hyvissä ja vaikeissa vaiheissa, olla lohtu- ja turvapaikka. Hyvinvointi parisuhteessa heijastuu usein koko elämään, myös terveyteen ja työkykyyn. Parisuhteen ongelmat altistavat mielenterveyden häiriöille ja mielenterveyden häiriöt puolestaan altistavat ongelmille parisuhteissa. MIELI ry kertoo OECD:n laskeneen, että mielenterveydenhäiriöistä koituvat kustannukset maksavat suomalaiselle yhteiskunnalle noin 11 miljardia euroa vuosittain. Yksi keino ennaltaehkäisyyn on parisuhteen vahvistaminen ja varhaisen tuen hakeminen. 

Mielenterveyden haasteet yhdistävät tai erottavat  

Mielenterveyden haasteet tai psyykkinen sairastuminen tuovat parisuhteeseen monenlaisia muutoksia. Sairastunut tai oireileva kumppani ei välttämättä kykene vastavuoroisuuteen arjen askareissa. Myös parisuhteen vuorovaikutus saattaa kärsiä ja tunneilmaisut voivat muuttua. Sairastuneen huomio saattaa kääntyä sisäänpäin ja hän voi etääntyä omiin oloihinsa, omista tunteista ja ajatuksista voi olla vaikea kertoa. Vetäytyminen ei ole ainoastaan oire vaan myös suojautumiskeino liian vaativaksi koettuihin tilanteisiin. Usein esim. masennusta sairastavan kumppani kokee myös masennuksen oireita. 

Vaikeudet voivat myös olla yhdistävä tekijä ja luoda suhteeseen uutta. Uusien ajattelutapojen rakentuminen ja “yhdessä vaikeuksien läpi” -asenne lujittavat suhdetta. On tärkeää tehdä näkyväksi parisuhteessa olevaa hyvää, niitä asioita, jotka koetaan toimivaksi.  

Parisuhteen hyvinvoinnin ylläpitäminen on molempien vastuulla 

Siinä missä sairastunut käy läpi oman polkunsa, myös kumppani joutuu käymään rinnalla läpi oman prosessinsa. Tärkeitä selviytymiskeinoja ovat toivon ylläpitäminen, dialogisen vuorovaikutuksen vahvistaminen ja toimivan arjen rakentaminen. Kumppanin tai molempien osapuolten mielenterveyden haasteet voivat vaikuttaa elämäntilanteeseen, mutta ne eivät saa määrittää parisuhteen osapuolten koko identiteettiä. Merkitystä on sillä, että ongelmat jaetaan ja niihin etsitään yhdessä ratkaisuja. Suhteen toinen osapuoli ei voi kannatella toista täysin, koska silloin myös toisen riski sairastua kasvaa.  

Ulkopuolista apua on tärkeää hakea tarvittaessa. Mieluummin varhaisessa vaiheessa, ennen kuin suhde kriisiytyy. Järjestöt, kunnat ja seurakunnat tarjoavat apua. 

Lähteet:  
-Koskisuu, J. & Kulola, T. 2005. Yhdessä yksin? Mielenterveysongelma parisuhteessa ja perheessä. Edita Publishing
-Mieli ry. 2021. Tilastotietoa mielenterveydestä. Saatavissa: https://mieli.fi/yhteiskunta/mielenterveys-suomessa/tilastotietoa-mielenterveydesta/ 
-Rautiainen, E-L. 2010. Co-construction and collaboration in couple therapy for depression. Saatavissa: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/25184/9789513940348.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

APUA PARISUHTEEN JA MIELENTERVEYDEN KYSYMYKSIIN TARJOAA

Mielenterveydenkeskusliitto 

FinFami – Mielenterveysomaisten keskusliitto

Mieli ry  

Parisuhdekeskus Kataja 

Ensi- ja turvakotien liitto 

Väestöliitto 

Helsinki Missio 

Kirkon perheneuvonta 

Kriisikeskukset