Omat ja yhteiset rajat

Harjoitus: omat ja yhteiset rajat

Mihin minä lopun ja mistä sinä alat? Minkälainen toiminta, puhe ja läheisyys on meistä kummallekin parisuhteessamme toivottavaa ja minkälainen ei? Entä minkälaisista asioista päätämme suhteessamme yhteisesti ja minkälaisista itse yksilöinä?

Toimivat yksilölliset ja yhteiset rajat ovat niin hyvinvoivan yksilön kuin parisuhteen kulmakiviä. Ne ovat pintoja, jotka erottavat oman minuuden toisen minuudesta ja säätelevät etäisyyttä ja läheisyyttä suhteessa toiseen. Pitävät mutta hengittävät rajat ovat tapa kunnioittaa ja suojella niin itseään kuin parin välistä yhteistä hyvää.

1. Osa: Minun rajani parisuhteessa

Ennen kuin lähtee miettimään parisuhteen yhteisiä rajoja, on kummankin parisuhteen osapuolen tärkeää pysähtyä pohtimaan omia henkilökohtaisia reunaehtojaan. Mitkä rajat minulla on kunnossa? Entä minkälaiset rajani puolestaan ehkä kaipaisivat vahvistamista?

Reflektoikaa seuraavaksi omia henkilökohtaisia rajojanne kuudella elämän eri osa-alueella tajunnanvirtakirjoitustekniikkaa hyödyntäen. Tajunnanvirtakirjoituksen ideana on kirjoittaa kustakin teemasta tauotta tietyn aikaa. Tavoitteena on heittää kaikenlainen itsekritiikki ja sensuuri roskakoriin: ajatukset saavat olla keskeneräisiä, eikä kieliopilla tai kirjoituksen muodolla ole väliä. Jos lause jää kesken, annetaan sen jäädä valinnaiseksi ja jatketaan seuraavasta mieleen tulevasta ajatuksesta.

Kirjoittakaa kustakin seuraavasta teemasta neljän minuutin ajan:

 • Fyysiset rajat: Mitä fyysiset rajat tarkoittavat sinulle? Kuinka paljon tarvitset omaa fyysistä tilaa ympärillesi missäkin tilanteissa? Minkälaista fyysistä läheisyyttä ja toisaalta etäisyyttä kaipaat parisuhteessasi?
 • Tunnerajat: Mitä tunnerajat tarkoittavat sinulle? Minkälainen toiminta tuntuu sinusta tunnetasolla oikealta ja mikä ei parisuhteessasi?
 • Seksuaalisen kanssakäymisen rajat: Mitä seksuaalisen kanssakäymisen rajat sinulle tarkoittavat? Minkälaiset asiat tuntuvat sinusta hyviltä ja minkälaiset eivät seksuaalisessa kanssakäymisessä?
 • Rajat raha-asioissa: Minkälaisia rajoja tunnistat itsessäsi raha-asioihisi liittyen? Minkälaiset talouteen liittyvät asiat kuuluvat sinulle, entä minkälaisista asioista haluaisit päättää ja keskustella yhdessä?
 • Yksityisyyden rajat: Mitä yksityisyyden rajat sinulle tarkoittavat? Minkälaisia asioita kuuluu vain sinun yksityiselämääsi ja minkälaisia asioita haluat jakaa parisuhteessasi? Missä yksityisyytesi rajat kulkevat missäkin tilanteissa?

2. Osa: Meidän parisuhteemme rajat

Parisuhteessa on tärkeää löytää molempia osapuolia tyydyttävä tila, jossa kokea olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi ja jossa kumpikin suhteen osapuoli sallii toiselle riittävästi tilaa omaan erillisyyteen. Yhteiset auki puhutut rajat edesauttavat tämänkaltaisen turvallisen tilan muodostumista.

Keskustelkaa seuraavaksi yhdessä suhteenne rajoista neljällä eri osa-alueella: minkälaisia toiveita, tunteita ja ajatuksia teillä liittyy 1) ajankäyttöön, 2) intiimiyteen, 3) ristiriitatilanteiden selvittämiseen ja 4) yksityisyyden teemoihin suhteessanne? Käyttäkää alla olevia kysymyksiä keskustelunne tukena.

Oma ja yhteinen ajankäyttö ja elämän suunnittelu:

 • Miten haluatte viettää yhteistä aikaanne arkena? Entä loma-aikoina ja vapaalla?
 • Miten haluatte järjestää yhteisten juoksevien asioiden järjestämisen?
 • Mitä oman ajan viettäminen teille merkitsee?
 • Minkälaisia ajatuksia teillä on yhteisen tulevaisuuden suunnittelusta?

Intiimiys ja seksuaalisuus:

 • Miten te määrittelette parisuhteenne yksityisyyden ja seksuaalisuutenne rajat?
 • Mitä te olette päättäneet rajoista ja vapauksista suhteessa seksiin?
 • Miten te pidätte yllä seksuaalista hyvinvointianne? Entä ei-seksuaalista läheisyyttä välillänne?

Haastavat tilanteet:

 • Miten toimitte riitatilanteessa? Miten haluaisitte niissä toimia?
 • Miten annatte ja otatte vastaan toisiltanne tukea vaikeissa tilanteissa?
 • Miten te pidätte yllä tiimitunnetta?

Yksityisyys:

 • Miten te pidätte yhteyttä omiin kavereihinne?
 • Mitä olette parina sopineet somekäyttäytymisestä?

Laatikaa keskustelunne perusteella kymmenen pelisääntöä, jotka näyttäytyvät tällä hetkellä tärkeimpinä juuri teidän parisuhteessanne. On kuitenkin tärkeä pitää mielessä, että rajat eivät kuitenkaan ole muuttumattomia asioita, niin kuin ei myöskään niiden perusteella laaditut pelisäännöt. Keskusteluihin omista ja suhteen yhteisistä rajoista on tärkeää palata säännöllisin väliajoin, jotta ne pysyvät ajantasaisina.  

Lähteet:

Niemi, Päivi. 2018. Rajansa kaikella.
Isokorpi, Tiia. 2006. Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut.
Naistenkartano: Omat rajat ja lähisuhteet. Saatavilla: https://www.naistenkartano.com/omat-rajat-ja-lahisuhteet/
Väestöliitto: Mitä tarkoittaa ”sinä tarvitset rajat?”. Saatavilla: https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/mita-tarkoittaa-sina-tarvitset-rajat/
Väestöliitto: Onko teillä parisuhteen pelisäännöt? Saatavilla:  https://www.hyvakysymys.fi/testi/onko-teilla-parisuhteen-pelisaannot/#/

Comments are closed.